Kashmir

Srinagar,Sonamarg, Gulmarg, Pahalgam
6 Nights 7Days
From Rs 39000 per couple
Srinagar - Gulmarg
3 Nights / 4 Days
From Rs 7600
Srinagar - Sonamarg - Gulmarg
4 Nights / 5 Days
From Rs 8550
Srinagar - Sonamarg - Gulmarg - Pahalgam - Jammu
7 Nights / 8 Days
From Rs 14550 per person
Srinagar - Sonamarg - Gulmarg - Pahalgam
5 Nights / 6 Days
From Rs 11900
Srinagar - Jammu - Amritsar
9 Nights / 10 Days
From Rs 16500